PR China sales office
Tianjin Akzo Nobel Peroxides Co. Ltd. / Keum Jung Akzo Nobel Peroxides Ltd.
24.5 km, Wai Huan Xian,
West Side
Tianjin 300400   Beichen District
PR China